Trøndelag politidistrikt er best i landet på å bruke konfliktråd

Konfliktrådene i Trøndelag har mottatt flest saker i landet.

Iren Sørfjordmo, leder i Konfliktrådet i Trøndelag.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Avdelingskontorene i Steinkjer og Trondheim har hatt mye å henge fingrene i første halvår av 2018.

Konfliktrådene i Trøndelag har mottatt 458 saker, flest av alle i landet. Det er imidlertid en nedgang på seks prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2017.

Det skriver leder av Konfliktrådet i Trøndelag, Iren Sørfjordmo, i en pressemelding onsdag.

Dette krangler vi om

Sakene fordeler seg på 186 straffesaker, 75 henlagte saker fra politidistriktene og 152 sivile saker meldt inn fra privatpersoner og samarbeidsparter.

Ifølge pressemeldingen har det vært en økning i antall saker som omhandler vold, trusler og krenkelser sammenlignet med 2017-tallene. Hittil i år er det registrert 180 slike saker.

I kategorien «annen kriminalitet», som familiekonflikter, falske anklagelser, ordenforstyrrelser og dokumentforfalsking, ser man en økning.

Det er totalt 32 ungdommer som er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Trøndelag hittil i 2018. Av disse har fire fått ungdomsstraff og 28 ungdomsoppfølging.

Best i landet

Ifølge pressemeldingen er Trøndelag politidistrikt best i landet på å overføre saker til konfliktrådet.

Tallene for første del av 2018 viser at antall saker fra politidistriktet ligger på samme nivå som i 2017, hva gjelder straffesaker og sivilt henlagte saker.

Antalle sivile saker har imidlertid hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.

Av 550 meklere i landet har Konfliktrådene i Trøndelag 61 meklere som legger til rette for møter mellom parter. Møter i regi av konfliktrådet er gratis for partene.


Hele pressemeldingen:

Konfliktrådene i Trøndelag bestående av avdeling Steinkjer og Trondheim har mottatt 458 saker så langt i år, en nedgang på 6% sammenlignet med samme tidspunkt 2017. Konfliktrådene i Trøndelag har mottatt flest saker totalt. Sakene fordeler seg på 186 straffesaker, 75 henlagte saker fra politidistriktene og 152 sivile saker meldt inn fra privatpersoner og samarbeidsparter. Det har vært en økning i antall saker som omhandler vold, trusler og krenkelser sammenlignet med tallene fra samme tidspunkt 2017. Totalt 180 saker i denne kategorien. I kategorien annen kriminalitet som bl.a omhandler familiekonflikter, falske anklager, ordensforstyrrelser og dokumentforfalskning har hatt en økning. Det er totalt 32 ungdommer som er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i Trøndelag hittil i år. Av disse har 4 ungdommer fått ungdomsstraff og 28 har fått ungdomsoppfølging.

Sammenlignet med andre politidistrikt er Trøndelag best i landet på å overføre saker til konfliktrådet. Halvårstall for 2018 viser at antall saker fra Trøndelag politidistrikt ligger på samme antall som i 2017, gjelder straffesaker og sivilt henlagte saker. Antall sivile saker har hatt en nedgang sammenlignet med året før på samme tidspunkt.

Siden juli 2014 kan ungdom mellom15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Siden straffereaksjonene ble satt i verk har 15 ungdommer får ungdomsstraff i Trøndelag, mens 221 har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

Reaksjonene innebærer tett oppfølging av den enkelte ungdom og et godt samarbeid med politi, barnevern, skole, NAV og andre etater.

Av 550 meklere i landet har Konfliktrådene i Trøndelag 61 meklere som legger til rette for møter mellom parter. Møter i regi av konfliktrådet er gratis for partene.

På landsplan har 29 ungdommer fått ungdomsstraff så langt i år. Det er en markert økning fra samme tidspunkt i fjor da 14 fikk ungdomsstraff i løpet av første halvår. 210 har fått ungdomsoppfølging i år, mot 185 i juni i fjor.   

I alt har de 22 konfliktrådene mottatt 4100 saker hittil i år. 

Halvårstallene viser en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år. Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler. Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker 1/4 del av alle sakene.