– I løpet av de siste 35 årene er et sted mellom 15.000 og 20.000 sauer borte fra beiteområdet

Med normal bruk av utmarka, kunne tre sauebønder i Harran ha forsynt tørkerammede bønder på Østlandet med 1.100 rundballer.

1.100 rundballer: Le­der Kje­til Hermanstad i In­dre Nam­dal Sau og Geit og saue­bøn­de­ne Tor­geir Hermanstad, Stei­nar Gart­land og Bengt An­ders Johansen kun­ne ha bi­dratt med 1.100 rundballer til tørkerammede bøn­der på østlandet. Men må­ten rov­dyr­po­li­tik­ken forvaltes på, umuliggjør det. 

Det ser ut som om forvaltningsområdet for bjørn snik-utvides.

Kjetil Hermanstad, leder i Indre Namdal Sau og Geit
Nyheter

Men dagens rovdyrpolitikk har umuliggjort det, mener de.