57 ungdommer mellom 15 og 18 år fikk ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i 2018

26 av dem er fra det tidligere nordfylket.

Iren Sørfjordmo, leder i Konfliktrådet i Trøndelag.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Konflikttådet i Trøndelag opplyser at sju ungdommer ble idømt ungdomsstraff - som er den strengeste reaksjonen for ungdommer fra 15 år til 18 år. Det er fem flere enn året før. Fire av ungdommene som ble idømt ungdomsstraff i 2018 er fra Nord-Trøndelag

– Avdelingen i Steinkjer har også hatt en liten økning i straffesaker og henlagte straffesaker, sier leder Iren Sørfjordmo i Konfliktrådet i Trøndelag.


Trøndelag politidistrikt er best i landet på å bruke konfliktråd

Konfliktrådene i Trøndelag har mottatt flest saker i landet.

 

Økning i vold og trusler

I tillegg ble i alt 50 ungdommer er idømt ungdomsoppfølging, 22  av disse er fra det tidligere nordfylket.

Narkotika, vold, trusler og seksualkriminalitet utgjør hoveddelen av lovbruddene.

Totalt fikk Konfliktrådet inn 867 saker - som er en nedgang på 12 prosent fra året før. Av disse utgjør vold, trusler og krenkelser 350 saker, som er en økning i denne sakskategorien.

Økning er det også i saker annen kriminalitet som bl.a omhandler familiekonflikter, arbeidslivskonflikter, ordensforstyrrelser og falske anklager.


Ungdommer som tester ut narkotika skal også få hjelp i tillegg til straff.

Unge med rusutfordringer skal få bedre hjelp


Tett oppfølging

Felles for ungdommene i alderen 15-18 år som får straffene er at de har begått alvorlige lovbrudd, har et oppfølgingsbehov og ikke minst motivasjon for endring.

Straffen består av et ungdomsstormøte med involverte, en ungdomsplan med krav til ungdommen og et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

Gjennomføring av ungdomsstraff følges tett av de lokale koordineringsgruppene som er tverrfaglig sammensatte nettverk hvor representanter fra politi og påtalemyndighet, kommunale og statlige tjenester slik som barnevernstjenesten, fylkeskommunen og Bufetat – og konfliktrådet deltar.


Betinget fengsel for passiv "backup" under torpedo-oppdrag

Dissens i straffutmålingen for 18-åring som var med machete og balltre-oppdrag på Fergeland.

18-åring fikk samfunnstraff for skadeverk på 400.000 kroner og hovedmann i torpedo-oppdrag.

Får sjansen med samfunnsstraff fordi fengsel ikke er stedet for ham.

Politi fra Steinkjer reiste 2.600 km for å vitne i rettssaken mot 18-åringen i Alta tingrett – men tiltalte møtte ikke.

Etter at rettssaken mot ham ble utsatt ønsker 18-åringen ønsker en raskest mulig avgjørelse – og tar gjerne samfunnsstraff.


Koordinert i tre grupper

Trøndelag har i alt tre slike grupper som til sammen dekker alle kommunene.

Koordineringsgruppene er organisert slik at en gruppe har hovedsete i Steinkjer, en i Værnesregionen og en i Trondheim.

– Det er en trend over hele landet at påtale og domstoler ser verdien av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for unge lovbrytere, sier Iren Sørfjordmo.


Flere saker med familievold

Konfliktrådet i Trøndelag har også hatt en økning i kategorien straffesaker med «Oppfølging i konfliktråd», fra 14 saker i 2017 til 21 saker i 2018.

Av de 21 sakene omhandlet 18 saker vold i nære relasjoner og 3 saker narkotikalovbrudd.


Politi fra Steinkjer reiste 2.600 km for å vitne i rettssaken mot 18-åringen i Alta tingrett – men tiltalte møtte ikke.

Etter at rettssaken mot ham ble utsatt ønsker 18-åringen ønsker en raskest mulig avgjørelse – og tar gjerne samfunnsstraff.

Tenåring fikk ungdomsstraff for klubbhusbrann

Tenåringen tente på det 320 kvadratmeter store klubbhuset midt på natta. Nå har han møtt i retten.

Tenåring dømt til ungdomsstraff for seksuell omgang med barn

En tenåring er dømt til ungdomsstraff med ei gjennomføringstid på 14 måneder og oppreisningserstatning på 120.000 kroner for seksuell omgang med barn under 14 år.