Om etappevis drift i Tromsdalen

Den reguleringsplanen som skal sluttbehandles nå, er svar på bestillingen fra Verdal Kommunestyre.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Gunnar Gustad har i flere leserinnlegg stilt spørsmål ved behovet for reguleringsplan med et langt tidsperspektiv, sist i Trønderavvisa 22.01.19. Hovedhensikten med kommunedelplan og reguleringsplan for Tromsdalen, er nettopp å planfeste hvilke deler av forekomsten som skal utnyttes i et langsiktig perspektiv. Naturvernforbundet, lokalt og på fylkesnivå, har tidligere vært veldig tydelige på at de ønsket en langsiktig plan for kalkvirksomheten i Tromsdalen.

Kalkforekomsten i Tromsdalen er av NGU klassifisert som internasjonalt viktig og som en av de 5 viktigste mineralske forekomstene i Norge. Hovedhensikten med kommunedelplanen fra 2013 var å planfeste de geografiske rammene for utnyttelsen av kalksteinsforekomsten i Tromsdalen på lang sikt. Den reguleringsplanen som skal sluttbehandles nå, er svar på bestillingen fra Verdal Kommunestyre.