Rekrutteringen til yrket er lav og det tar lang tid å få fylt fastlegehjemlene.

– Som fastlege løper du i gangen når ingen ser deg

Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn jobber kun 50 prosent som fastlege, men har likevel 750 pasienter. Han frykter at «gullet» i fastlegeordningen kan forsvinne dersom staten ikke er sitt ansvar bevisst.

Gull: Tommy Aune Rehn forteller at «gul­let» med å job­be som fast­le­ge er re­la­sjo­nen man får til pasientene. Sam­ti­dig er yr­ket travlere med flere oppgaver enn før, og ge­ne­ra­sjo­nen som utdannes nå set­ter andre so­si­a­le krav enn før – da står ikke fast­le­ge øverst på øns­ke­lis­ta. 

Nyheter

Levanger: Tommy Aune Rehn ble fastlege fordi han ville ha nærhet til pasientene og kunne «litt om alt» innen medisin, i stedet for mye om én ting. Selv om det er så travelt at han må telle sekunder fremfor timer og minutter på jobb vil han fortsette, men det fordrer at staten legger til rette for at det er gjennomførbart.