Her er konklusjonen i Spelutredninga

Les alle anbefalinger i utredninga om Spelet om Heilag Olav fra tidligere SNK-direktør Turid Hofstad.

Tidligere SNK-direktør Turid Hofstad har vært prosjektleder for spelutredningen bestilt av styret. Fredag la hun fram resultatet for styret ved SNK.   Foto: Margrete Konstad

Nyheter

I 2018 bestilte styret i Stiklestad nasjonale kultursenter en utredning av Spelet om Heilag Olav.

Den tidligere direktøren ved SNK, Turid Hofstad, presenterte fredag rapporten for styret i SNK.

Det er to uker siden Trønder-Avisa først ba om å få oversendt rapporten fra utredninga. Det ble da bekreftet at rapporten var levert til SNK-direktøren, men at dokumentet ikke ville bli delt før styret hadde behandlet saken.

Nå har styret behandlet saken og avisa har fått tilgang til rapporten.

Les alle anbefalingene i utredninga nederst i saken.


Lagesen (Ap) svarer Verdal-ordføreren

Ap-forslag om SNK: Spelets rolle må avklares

Dette foreslår partiene i behandlingen av situasjonen ved Stiklestad nasjonale kultursenter.

Heierås: – SNK vurderer å slå sammen to museum

Nils Aas kunstverksted og Levanger fotomuseum kan bli sammenslått, fikk styret i Stiftelsen Levanger fotomuseum vite av SNK-ledelsen tirsdag.


Lukket møte

Pressen fikk ikke være til stede, hverken under saken om spelutredninga eller de andre sakene i styremøtet fredag.

På saklista stod blant annet førstegangs behandling av budsjett for 2020, både for SNK og for Spelet.

– Hva er begrunnelsen for å lukke møtet?

– Vi har aldri hatt åpne møter. Det er sånn i alle kulturinstitusjoner i Norge, sier styreleder Bente Erichsen.

– Er det begrunnelsen?

– Ja, sier hun.

Anbefalinger i spelutredninga:

- Spel skal være en del av SNKs formidling av kjernehistorie mot 2030.

- Spelet om Heilag Olav av Gullvåg/Okkenhaug framføres årvisst inn mot de neste 5 år. Det etableres snarlig et faglig/kunstnerisk råd som oppnevnes av SNKs styre og settes sammen av både eksterne og interne medlemmer.

- Spel som formidling settes i sammenheng med annen planlagt utvikling av formidling på Stiklestad, også som del av satsingen «Nasjonaljubileet 2030 Norge i tusen år»; hva vil vi med Stiklestad, og hva vil vi med spel på Stiklestad? Forholdet mellom spel og «Olsokdagene på Stiklestad» for øvrig vurderes nærmere som en del av dette. Foreslåtte tiltak uansett spelløsning gjennomgås nærmere og tas til beslutning som en del av det totale utviklingsløpet mot 2030.

- Vurdering av økonomi og muligheter for realisering av spel på Stiklestad i årene som kommer, knyttes til oppsatte mål for spel og en tydelig beslutning om hva man ønsker med spel på Stiklestad. En grundig gjennomgang med vekt på fornyelse og kostnadsreduksjon inngår i dette.

- Etter gjennomføring av spelet i 2020, etableres et eget forprosjekt som utreder spørsmålet om nytt spel og konkret prosess om dette. Nytt spel bl.a. med begrunnelse i ny informasjon om Olav, sammenheng med øvrig formidling av olavshistorie og spelsjangerens muligheter legges til grunn for prosjektet. Nytt spel forutsettes framført tidligst 2025, og må være basert på en grundig kvalitetsvurdering – også opp mot nåværende spel.

- Plan for forprosjektet nytt spel utredes med bakgrunn i ambisjon om videre utvikling og presenteres SNKs styre september 2020. I forprosjektet inngår oversikt over investeringsbehov og skisse til driftskostnader, som grunnlag for videre budsjettering. Eksterne deltakere inviteres inn i prosjektgruppen. For å sikre god overgang mellom utvikling og drift, kan det vurderes å legge opp til en prosess med tanke på et spelfritt år i 2024. Dette må evt. skje etter grundig vurdering av konsekvenser med spelfritt år og i samarbeid med sentrale interessenter. Nytt spel vedtas produsert dersom manus vurderes å tilfredsstille de krav som stilles, eller at erfaringene med produksjon av nåværende spel i de kommende år tilsier det.

- Spelet om Heilag Olav settes opp under olsokfeiringen på Stiklestad i 2030.

- Det er viktig å sikre fortsatt rekruttering og medvirkning av frivillige. Det etableres snarlig et eget internt prosjekt med tanke på ivaretakelse og utvikling av frivillighetsapparatet for spel spesielt og Stiklestad generelt. Dette kan gjennomføres som en forlengelse og oppfølging av det tidligere «Team spelet»-prosjektet eller kobles på eget utviklingsprosjekt. Prosjektets første del startes opp så raskt som mulig.

- Beslutning vdr ulike typer kombinasjonsløsninger f.eks. mellom nåværende og eventuelt nytt spel gjøres på bakgrunn av erfaringene med de foreslåtte forprosjektene.

- Det anbefales å avvikle et stort, åpent seminar /folkemøte om «Spel på Stiklestad mot 2030» høsten 2020, med bred deltakelse. Dette kan om mulig settes i sammenheng med presentasjon av planlagt løp mot 2030. Aktuelle innledere om spel kan hentes fra forstudiens interessentgrupper.

- Under spelforestillingene i 2020 gjennomføres en gjesteundersøkelse som kan sammenliknes med 2019-undersøkelsen og tidligere sammenliknbare undersøkelser.

- En samlet kommunikasjons- og salgsstrategi anbefales utarbeidet bl.a. med utgangspunkt i erfaringer fra vurderingene i forstudien. Denne skal svare på de utfordringer og muligheter som kan leses ut fra interessentsamtaler og gjesteundersøkelse og bidra til sikring av inntektsmuligheter og resultater.

Målene for Spelet

Helt først i rapporten Hofstad leverte fredag, står målene for Spelet som styret i SNK har vedtatt.

Målene er følgende:

Spel på Stiklestad skal:

  • Styrke stedet og SNKs posisjon fram mot nasjonaljubileet 2030.
  • Være en spydspiss i SNKs formidling av olavshistorie.
  • Ha høy kunstnerisk kvalitet og engasjere et stort publikum.
  • Kombinere tradisjon og nyskaping, utfordre og skape debatt.
  • Ivareta lokalt og regionalt engasjement og også henvende seg til et nasjonalt og internasjonalt publikum.