Ber Verdal betale regninger nå

Verdal næringsforum har sendt en tydelig liste med oppfordringer til Verdal kommune for å holde liv i lokalt næringsliv.

TYDELIG: Daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal næringsforum har sendt en tydelig kravliste til kommunen.  Foto: Privat

Nyheter

VERDAL: – En 25. mars 2020 med dagens oljepris hadde vært potensielt katastrofalt for Kværner og Innherred. Nå har vi både elendig oljepris og korona. Dette har åpenbart enorm betydning både for Innherred og hele Norge, daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal næringsforum (VNF).

Nå har hun sendt en omfattende og tydelig liste med oppfordringer som kan bedre situasjonen for næringslivet til Verdal kommune.

– Vi har et veldig godt samarbeid med kommunen, og jeg synes Verdal jobber godt for tiden. Men jeg synes det er greit å være konkret, da er det lettere å mene noe, sier Furunes.


Historisk høy arbeidsledighet: Her er status i Nord-Trøndelag

Koronaviruset har sørget for at arbeidsledigheten ikke har vært høyere siden krigen. I Trøndelag er cirka 24.000 mennesker uten arbeid nå.


– Betal fakturaene nå!

Et av de viktigste punktene til Furunes er at kommunen bør betale regningene sine.

– Det betyr så mye for de det gjelder. Det kan være helt avgjørende for likviditeten til enkelte at de får oppgjør så raskt som mulig, sier hun.

I brevet poengterer hun at kommunen må betale sine regninger "omgående, ikke på eller etter forfall".

– Oppretthold kontrakter

Videre beskriver hun at mange bedrifter har fått sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av korona-situasjonen. "VNF forventer at kommunen ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler", skriver Furunes.

På vegne av næringsforumet oppfordrer hun videre kommunen til å utsette, og helst innvilge fritak for skatter, avgifter og gebyrer. Hun mener også kommunen bør fjerne eiendomsskatt på næring for 2020, samt fjerner serveringsavgifter for restauranter.

Furunes er spesielt bekymret for kulturnæringen, som står sterkt i Verdal.

– Det er en spesielt utsatt og sårbar bransje, og veldig viktig i Verdal. Her foreslår vi at kommunen betaler ut alle innvilgede tilskudd også for utsatte arrangementer. Samt at man ikke reduserer kulturbudsjettet nå, men heller legger til rette for at kulturlivet kommer seg raskt på beina igjen, sier hun.

Forvirrende retningslinjer

Furunes påpeker også at mange næringer sliter spesielt under det at kommunene innfører forskjellige tiltak og retningslinjer. Gjerne forskjellige fra anbefalingene fra sentrale myndigheter og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi ser spesielt mange i bygg- og anleggsbransjen som nå enten ikke kommer seg på jobb på grunn av reiserestriksjoner, eller på andre måter hindres fra å holde hjulene i gang. Vi ber derfor om at Verdal følger nasjonale anbefalinger, og ikke innfører egne retningslinjer, sier hun.

Dette understrekes også i et brev til Verdal kommune fra Meny Midt-Norge, som mener flere av påleggene fra kommunen er overflødige. Blant annet påpeker de at kommunen mener frukt og grønt skal pakkes inn. Dette poengterer daglig leder Hans-Petter Haugen at Meny i Verdal ikke vil følge, på bakgrunn av nasjonale uttalelser.

De ber også om å få fortsette salg av nøtter og smågodt, da beholderne er tildekket og Mattilsynet har uttalt at viruset ikke spres via mat.

Ikke nok midler

Innherredskommunene etablerte nylig et samhandlingsråd for næringslivet, og møttes tirsdag for første gang. Ordførere og næringslivsrepresentanter konkluderte der med at statens bidrag så langt ikke har vært nok.

"Å låne penger for å dekke faste kostnader kan raskt føre bedriftene inn i en gjeldskrise. Derfor må neste krisepakke være frisk kapital fremfor økt gjeld for bedriftene. Vi oppfordrer norske myndigheter til raskt å få på plass en ordning tilsvarende dansk modell, for å dekke faste kostnader til virksomheter i kritisk fase", uttaler samhandlingsrådet.

De mener også det må tilføres mer midler til opplæring i denne fasen.

"Det er også stort behov for at det tilføres mere ressurser til bedriftsinterne opplæringsmidler (BIO-midler). Potten for Trøndelag er på 9 millioner kroner, og den må økes fra staten", poengerer de.

De argumenterer også for at staten må øke sine tilskudd til kommunene slik at det nå kan settes i gang nye investerings- og vedlikeholdsarbeid.

Dette er næringsforumets punkter:

 • Det er avgjørende at kommunal saksgang og politiske beslutninger som er viktige for næringslivet opprettholdes.
 • For å hjelpe bedriftenes likviditetssituasjon forventer vi at kommunen betaler sine regninger omgående, ikke på eller etter forfall.
 • Mange av våre medlemmer har fått mange av sine kontrakter og oppdrag avlyst som følge av situasjonen. VNF forventer at kommunen ikke påberoper seg force majeure på inngåtte avtaler.
 • Innkreving av kommunale skatter, avgifter og gebyrer bør utsettes, og helst redusere eller tas bort for 2020. Å utsette krav om innbetaling av skatter og avgifter vil avhjelpe, men for mange vil dette likevel ikke være nok til å hindre at de må melde oppbud. Fritak må også vurderes.
 • Kommunen er en stor kunde for mange aktører i næringslivet. VNF håper og forventer at også kommunen nå forserer og igangsetter prosjekter som holder bygg og anlegg, samt tilstøtende næringer i gang.
 • Tydeligere signaler fra kommunen på hvordan næringslivet skal forholde seg til situasjonen har vært ønsket. Uklare signaler på hva som er ønsket eller ikke ønsket fra næringslivet åpner for veldig forskjellig praksis. Det er uheldig.
 • Vi har stor forståelse for at kommunen nå strever med å skaffe seg oversikt over situasjonen og bruker mye ressurser på å se etter mulige tiltak på kort sikt. Samtidig vil vi påpeke viktigheten av at kommunen så snart som mulig må signalisere hvordan de vil bidra til at situasjonen raskt kommer tilbake til normalen når det igjen er trygt å starte opp den næringsaktivitet som nå har full stopp eller har bremset ned betraktelig. Hvilke rammer kommunene legger fremover med tanke på skatter og avgifter, støtteordninger etc. må raskt signaliseres, da dette er signaler som vil påvirke mange bedrifters beslutninger om en nå ser seg nødt til å avvikle driften, eller om en prøver å holde det gående i vanskelige tider.

VNF foreslår derfor at Verdal kommune i tillegg også

 • fjerner eiendomsskatt på næring for 2020
 • fjerner serveringsavgifter for restauranter mv. for 2020
 • vurderer gratis kollektivtransport i en periode når anbefalingene om å begrense kollektivtransport oppheves
 • utbetaler innvilgede tilskudd til kulturarrangement nå, selv om arrangementene blir utsatt
 • sikrer at kommunens kulturbudsjett ikke blir nedprioritert, slik at kulturlivet raskt kommer på fote igjen
 • fortsatt legger til rette for innovative offentlige anskaffelser for nye innkjøp
 • oppfordring om at kommunen fortsetter og følger nasjonale anbefalinger fra FHI, og ikke innfører egne kommunale tiltak/retningslinjer som går ut over de nasjonale anbefalingene. Blant annet i Bygge -og anleggsbransje skaper dette nå store problemer for en del bedrifter da det skaper problemer med forflytting av arbeidskraft etc. Eks er blant annet Frosta kommune, der et det et problem for bedrifter med ansatte på Frosta og/eller prosjekter på Frosta at de håndterer situasjonen på en annen måte enn nabokommunene. Andre medlemsbedrifter av VNF har prosjekter i Nord-Norge, og flere av disse har større problemer med å holde hjulene i gang enn bedrifter som opererer lokalt. Situasjonen er krevende nok om ikke næringslivet skal være nødt til å sette seg inn i et sett med ulike kommunale retningslinjer i tillegg til de nasjonale.