Provosert over tiltakspakke fra Bollestad

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad frister skogeierne med 60 millioner kroner i ekstraordinære tilskudd til skogplanting - men det er bare juksepenger, mener næringen.

PROVOSERT: Jon Strand og prosjektleder Knut Sklett i Skognettverket Namdal, som er en del av skogsatsing Trøndelag, er provosert over tiltakspakken fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

Utfordringen er nemlig at ikke ei eneste krone av de midlene Bollestad bruker for å stimulere til økt skogplanting under koronakrisen, er friske penger. Det er ei omfordeling av penger i Landbrukets utviklingsfond (LUF).

Det reagerer prosjektleder Knut Sklett og prosjektmedarbeider Jon Strand i skognettverket, som er en del av Skogsatsing Trøndelag, kraftig på.

- Departementet solgte inn tiltaket som om det var friske penger som kom, alle jublet og klappet for det. Det var egentlig ikke til å misforstå. Men nå viser det seg at vi er ført bak lyset. Det er det kystfylkene som taper på, sier Sklett, og viser til at pengene departementet nå bruker er allerede fordelt til andre formål som skal øke aktiviteten i skogen.

- Ordningen betyr at de flytter penger fra kystskogbruket og over til innlandsskogbruket. Saken har gått fra å vekke begeistring til å bli en svært så betent sak, sier de to.


– Dramatisk for hele Innherred, ikke bare Verdal

– Det vil ha alvorlige konsekvenser for hele lokalsamfunnet, om det blir en realitet at det blir full stans ved Kværner Verdal fra neste sommer, sier Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal.


Provosert

- For oss er dette provoserende. Det er riktignok positivt at det stimuleres til økt aktivitet i skogen, men konsekvensene gjør oss bekymret. Det vil gå utover bygging av skogsbilveger, ungskogpleie og andre viktige oppgaver, sier Sklett og Strand.

Totalt skal 20 millioner kroner som var øremerket skogsbilveger og drift av disse omfordeles. I tillegg tas fem millioner fra arbeidet med skogbruksplaner, fem millioner inndras fra NMSK-tilskuddet (Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket) og en million kroner øremerket skogkultur flyttes over til det økte plantetilskuddet.

Dette skal gi 1,30 kroner i ekstra tilskudd til hver plante som settes ned i skogen nå i vår. Totalt skal 28 millioner planter skal plantes på landsbasis. Av disse skal fire millioner planter settes ned i Trøndelag i løpet av vårplantinga.


Nå må vi gå på nåler

Den neste måneden skal de meste åpnes opp, i hvert fall litt. Er vi da forberedt på å rykke tilbake til hjemmekontoret igjen?

Mener regjeringen svikter folkehelsen

Øystein Bjørnes (H) er varaordfører i Steinkjer, og medeier i treningssenteret Saga FT. Nå raser han mot egen regjering, som han mener svikter pasienter og brukere ved treningssentrene.


- Omfordelingen betyr at Trøndelag mister 3,7 millioner kroner i tilskudd som egentlig var tildelt andre aktivitetsfremmende tiltak. Det er virkelig bekymringsfullt. Dessverre så gikk vi på limpinnen alle sammen. Departementets grep gjenspeiler en politikk som ikke er spesielt distriktsvennlig, sier Sklett, som frykter at dette betyr et drastisk fall i arbeidet med skogkultur.

Det Sklett og Strand reagerer spesielt på, er at de opplever at skognæringa blir behandlet annerledes enn det øvrige næringsliv.

- De har fått finansiert krisepakker over Oljefondet, mens skognæringa må bruke av allerede tildelte midler. At skognæringa ikke blir verdsatt mer i disse klimatider, skuffer oss stort, sier de to.


Fikk avslag på krisepakke etter avlyst DDE-konsert: – Hele lokalsamfunnet blir skadelidende

Båtforeningen skulle sitte igjen med over 800.000 kroner etter årets Båttreff, men får ingenting fra fredagens krisepakke.


- Vi satser på skogen

Påstandene fra skognettverkets Sklett og Strand avvises fra avdeling for skog- og ressurspolitikk ved seksjon for skogpolitikk i departementet. Derfra understrekes det at regjeringa satser på skogen, også i de krevende tidene samfunnet er i.

"Vi er undrende til framstillingen om at det ikke satses på skogbruk, og at skogbruket behandles dårligere enn andre næringer. Landbruks- og matministeren har tvert imot lyttet til skog- og trenæringen og handlet raskt slik at næringen får gjennomført årets vårplanting", kommenterer departementet, og viser blant annet til at statsråden tirsdag offentliggjorde et forslag til en ny tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner som blir fremmet for stortinget i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 12. mai.


Østlendingene vurderer å fly inn sesongarbeidere for å plukke korona. I Trøndelag tror de at de kommer seg hit med rutefly

Enkelte bærbønder har vurdert å chartre egne fly for å få plukket bær, men trønderske jordbærbønder har kontroll på arbeidsstokken som skal plukke korona i sommer.


- Hvorfor denne omfordelingen av midler, og ikke friske penger til vårplanting?

"Norges Skogeierforbund og NORSKOG informerte oss om at det ville bli betydelige merkostnader som følge av koronakrisen dersom de skulle få plantet ut de om lag 30 millioner plantene som var klare for utplanting. En løsning på denne utfordringen måtte komme raskt. Departementet valgte derfor å se til Landbrukets utviklingsfonds (LUF) midler til skogbruk over jordbruksavtalen fordi det er på denne posten hoveddelen av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruk er", forklarer departementet.

Og viser til at de på denne budsjettposten har mulighet til å gjøre en omdisponering uten å forelegge saken for godkjennelse i Stortinget.

"Eventuelt nye bevilgninger fra stortinget vil ta lengre tid å få på plass, og en godkjenning fra stortinget kunne ikke forskutteres. Departementet har derfor, etter dialog og enighet med avtalepartene i jordbruksforhandlingene og næringsorganisasjonene i skogbruket, omdisponert skogbruksmidler under LUF til en ordning med ekstra plantetilskudd", sier departementet og poengterer at omfordelingen ble gjort for å ivareta skogbrukets behov for å få gjennomført vårplantingen raskt, etter oppfordring fra skogbruket selv.

"Dette er et viktig grep for satsting på skogbruket. Men omprioriteringer betyr nødvendigvis at noen andre tiltak får mindre midler inneværende år. Departementet vil derfor peke på at de ulike fylkene, også Trøndelag, både har mulighet og ansvar for å forvalte de resterende fylkes- og kommunevise midlene for tildelte nærings- og miljøtiltak på best mulig måte", svarer avdeling for skog- og ressurspolitikk ved Seksjon for skogpolitikk, på vegne av landbruks- og matminister Olaug Bollestad.