Kommunedirektøren: – Vi har tolket vedtaket ulikt

Kommunedirektør Torunn Austheim beklager at administrasjonen i en svært travel tid ikke har kommunisert godt nok med tillitsvalgte, men mener bestemt at kommunen nå er på rett spor.

BEKLAGER: Kommunedirektør Torunn Austheim i Steinkjer beklager at administrasjonen i en svært travel tid ikke har kommunisert godt nok med tillitsvalgte slik at det ble sikret en felles forståelse for vedtak og videre oppfølging.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

STEINKJER: Tillitsvalgte reagerer kraftig på det de ser på som brudd på drøftingsplikten i saken om nedlegging av Tunet Bosenter. Kommunedirektør Torunn Austheim svarer slik på reaksjonene:

– Jeg ser at vedtaket kan forstås på flere måter, og det er ingen tvil om at tillitsvalgte, ansatte og ledelsen nok har tolket vedtaket ulikt. Administrasjonen forsto vedtaket som en utsettelse av effektuering i påvente av at administrasjonen skulle sikre trygghet for at det ble kjørt en god prosess i forkant.

Tillitsvalgte reagerer sterkt på nedleggelsen av Tunet: – Forringer livskvaliteten til beboerne

De tillitsvalgte for ansatte ved Tunet bofellesskap i Steinkjer er kritiske til prosessen rundt nedleggelsen av tilbudet. – Vi har ikke blitt tatt med i reelle drøftinger, sier Bente Strugstad, hovedtillitsvalgt i Delta.


I januar ble det lagt fram sak om detaljbudsjettet som for helse bla omhandlet uspesifisert innsparing på nærmere åtte millioner kroner De foreslåtte tiltakene ble vedtatt med unntak av punktet om nedleggelse av Tunet der følgende tekst ble protokollert.

«Det gjøres ingen endringer ved Tunet bofellesskap nå. Før det konkluderes, må det gjennomføres en grundigere prosess, med god involvering av brukere og deres pårørende, ansatte, tillitsvalgte og aktuelle råd og utvalg, og som avklarer hvilke eventuelt alternative botilbud brukerne kan få tilbud om. Dette må også ses i sammenheng med den såkalte masterplanen for omsorgen som legges fram om kort tid».

– Begrunnet i en svært hektisk tid de siste månedene fikk vi først til møtet i mai levert skisse til hvordan prosessen mot ansatte, brukere og pårørende var planlagt gjennomført. Det vil si en beskrivelse av hvordan prosessen om avvikling skal gjennomføres med tanke på god informasjon og eventuell drøfting med tillitsvalgte, samt god dialog med bruker og pårørende, forklarer Austheim.

I følge kommunedirektøren framgår det av saken som ble fremlagt til politisk behandling i hovedutvalget og vedtatt følgende: Hovedutvalg for helse og omsorg viser til forslag om nedleggelse av Tunet bosenter som et av flere tiltak for å nå et uspesifisert innsparingskrav på 7,7 mill i 2020 og mener at den skisserte tidsplanen for arbeidet gir tilstrekkelig trygghet for at brukere/pårørende og ansatte blir godt ivaretatt i prosessen (uthevet av kommunedirektøren).

– Vi skulle selvsagt ha kommet i gang med prosessen tidligere, men nå er vi i gang, erkjenner kommunedirektøren og fortsetter.

– Vi har gjennomført informasjonsmøter med ansatte og tillitsvalgte, og har etter at vedtaket ble fattet i hovedutvalg for helse- og omsorg i mai 2020, vært i kontakt/dialog med pårørende om prosessen for den enkelte bruker videre. Alle beboerne skal ha et annet tjeneste-/botilbud som vurderes i tett dialog mellom primærkontakter og Forvaltningskontoret og koordinerende enhet. Full avvikling av Tunet krever egnet ledighet i boligmassen vår, så vi vet ikke sikkert når alt er på plass.

Austheim beklager dårlig kommunikasjon

– Det er beklagelig at vi i en svært travel tid ikke har kommunisert godt nok med tillitsvalgte slik at vi sikret felles forståelse for vedtak og videre oppfølging, men mener bestemt at vi nå er på rett spor. Dette er for øvrig bekreftet etter god dialog med deler av tillitsvalgtapparet fredag. Jeg opplever forståelse i tillitsvalgtapparatet for den svært krevende økonomiske situasjonen vi står oppe i og som nødvendiggjør endringer og omstillinger for mange, samtidig som jeg har stor respekt for at ansatte synes dette er krevende både av hensyn til brukerne av tjenestetilbud og seg selv, sier Austheim.

Nedleggelse av Tunet – ingen involvering av de svakeste

– Vi er klar over at kommunen er i en svært krevende økonomisk situasjon, og vi forstår at kommunen må tilpasse seg framtiden. Men kan man ikke utvikle en kommune på lovlig vis og med en viss form for verdighet? skriver Marit og Torkild Sitter.

– Dette er elendig behandling av folk

Camilla Bilstad ser rødt. Som formannskapsmedlem for Rødt mener hun at behandlingen av beboerne ved Tunet bofellesskap er uholdbar.

– Ikke ta fra meg Tunet, det er her jeg bor!

Steinkjer kommune vil legge ned Tunet bofellesskap for å spare 4,8 millioner kroner. Det liker Morten Elias Hildrum Sitter dårlig.