Mer tvang hos tannlegen

Nesten 100 vedtak om såkalt tvungen somatisk helsehjelp er gjort ved to av Nord-Trøndelags tannklinikker de tre siste årene.

I narkose: Flere av pasientene som behandles etter at tannlege William Kristiansen har fattet vedtak om det, ser verken tannlegen eller tannhelsesekretær Anita Græsli når de kommer til time fordi de først legges i narkose av sykehuspersonale. Tilsynsmyndighetene stiller nå spørsmål ved hvorfor ti nordtrønderske kommuner på papiret ikke har tvunget noen til helsehjelp de fem siste årene. 

Nyheter

Både ved sykehus, sykehjem og i bofellesskap er det strenge regler for når pasienter kan få helsehjelp mot sin vilje.

Legges i narkose

Bare i fjor viser tall fra Fylkesmannen at tannklinikkene i henholdsvis Levanger og Namsos sto for over halvparten av tvangsvedtakene. De to er de eneste tannklinikkene med mulighet til å legge pasienter i narkose. Derfor tar de imot demente, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke fra hele Nord-Trøndelag.

– Det er neppe bare tannbehandlingen som kan være utfordrende å få gjennomført. Da er det bekymringsfullt at det ikke har kommet ett eneste tvangsvedtak fra ti nordtrønderske kommuner hvor flere av disse personene bor i institusjoner, sier Paul Andre Andersson (bildet) som er rådgiver hos Fylkesmannen.

Lov fra 2009

Loven som regulerer denne typen tvangsbruk (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a) ble innført i 2009. Skal pasienter motta fysisk pleie eller omsorg mot sin vilje, må det fattes vedtak om det. Kopi av tvangsvedtaket skal sendes både pårørende, kommuneledelsen og Fylkesmannen.

Plikter å prøve uten tvang

Aller først må imidlertid en lege, tannlege eller annet helsepersonell som kjenner pasienten godt, vurdere om pasienten er i stand til å skjønne sitt eget beste. Har pasienten såkalt samtykkekompetanse, bestemmer vedkommende selv om han eller hun skal ta imot helsehjelp.

Blir ikke personen vurdert til å være «samtykkekompetent», plikter helsepersonellet å legge til rette for at helsehjelp skal kunne gis, uten bruk av tvang.

– Etter lovverket strekker denne tilretteleggingsplikten seg såpass langt, at det også kan være snakk om å sette inn ekstra personell for å få gitt pleien eller omsorgen, påpeker Andersson.

Det siste spørsmålet helsepersonellet må vurdere, er hvorvidt helsehjelpen er nødvendig. Er den ikke det, har ikke helsepersonellet lov til å bruke tvang.

Pasientens rettssikkerhet

– Handler de uteblivende tvangsvedtakene om at helsepersonellet klarer å legge til rette, slik at de slipper å bruke tvang, er det positivt. Handler det derimot om at tvungen pleie blir gitt, uten at det er vurdert om det er lovlig å gjøre det, er det grunn til bekymring, sier Andersson.

Tannlege ved Levanger tannklinikk, William Kristiansen understreker at tvangsvedtakene først og fremst handler om å ivareta pasientenes rettssikkerhet.

Personer med demens utgjør den største gruppa som må få tvungen tannbehandling ved tannklinikken i Namsos, mens personer med psykisk utviklingshemming er i flertall i Levanger.

– Vi leier både rom og anestesipersonell fra sykehuset. Ofte samarbeider vi slik at pasienten kan få flere behandlinger når de først ligger i narkose, sier tannhelsesekretær Anita Græsli.

Både Kristiansen og klinikkleder i Namsos, Anette Hals Opland, understreker at de med nye pasienter først forsøker å få gjennomført behandlingen uten bruk av tvang i den ordinære tannlegestolen.

Relaterte saker: