Positive til sørsamisk

SNÅSA: Alt tyder på at Snåsa kommune blir tospråklig med norsk og sørsamisk. Gjennom offentlig høring er det kommet inn 10 uttalelser, og alle ønsker at Snåsa blir forvaltningsområde for sørsamisk språk.
Nyheter

Skal en dømme etter uttalelsene som er kommet inn gjennom kommunens offentlige høringsrunde, er det liten tvil om at Snåsa blir den første kommunen i Nord-Trøndelag som kommer til å søke om å bli forvaltningsområde for sørsamisk språk. Spørsmålet om Snåsa skal søke departementet om å bli tospråklig avgjøres av kommunestyret, trolig i august. Selv om Fremskrittspartiet og kanskje også Høyre sier nei til å søke, er det likevel et stort flertall for å søke.

Bare positivt

Det er i alle fall liten tvil om hva samene og deres organisasjoner ønsker. For det første mener Sametinget at Snåsa bør innlemmes i forvaltningsområdet for sørsamisk språk. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag er av samme mening. Reindriftsagronom Harald Sletten mener et tospråklig Snåsa vil skape nye arbeidsplasser basert på sørsamisk næring, språk og kultur. Dessuten vil det gi større forståelse hos innbyggerne for den sørsamiske reindrift. Duodjeinstituhta avdeling Snåsa sier at Snåsa er det naturlige satsingsområde for samisk språk. Det er viktig at det samiske språk blir synlig i det offentlige rom, og at samene selv bruker det sørsamiske språket. For at prosessen skal lykkes hevder Eva Anette Wilks og Nils Ove Gustafsson at den sørsamiske befolkning må delta aktivt. Saemien Sijte er også entydig positiv. Daglig leder Arna Haga poengterer viktigheten av at er sørsamisk språksenter, hvor de samiske institusjonene i kommunen blir aktive medspillere. Hun mener en tospråklig kommune vil gi status og prestisje til det sørsamiske språket, og vise samenes tilstedeværelse i kommunen på en annen måte enn i dag.

Kirken

Snåsa menighetsråd har også uttalt seg, og er positiv på betingelse av at staten dekker de økte utgiftene tospråklighet medfører, blant annet tolketjeneste og oversettelse til og fra sørsamisk. Dessuten krever de at presten må få opplæring i sørsamisk. Sørsamenes egen prest, Bierna Bientie understreker nemlig at en ved kirkelige tjenester ikke kan påregne tolketjenester fra presten for sørsamene eller den sørsamiske diakon. Bientie sier at Snåsa peker seg ut som forvaltningsområde for sørsamisk språk, og at ordningen vil vitalisere det sørsamiske på alle områder. Det er også Fylkesrådet enig i, og gir beskjed om at de vil støtte Snåsa kommune i deres videre arbeid med denne saken.