Etablerer overgrepsmottak

LEVANGER: 1. november i år etableres et overgrepsmottak for Nord-Trøndelag ved Sykehuset Levanger.
Nyheter

Tilbudet gjelder for alle personer som er utsatt for seksuelle overgrep eller vold og trusler i nære relasjoner. Frem til nå har St. Olavs Hospital i Trondheim tatt imot disse pasientene, men sykehuset har bedt Nord-Trøndelag overta ansvaret. St. Olavs Hospital vil fortsatt ha ansvaret for barn og unge under 16 år.

Prosjektgruppe

Det er en vedtatt målsetting i Sosial- og helsedirektoratet at alle fylker skal opprette overgrepsmottak. På bakgrunn av det inviterte Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2005 Levanger kommune, politi og helseforetak med sikte på å få til et overgrepsmottak i tilknytning til sykehuset og den planlagte interkommunale legevakten. Tidlig i år ble det så nedsatt en prosjektgruppe med leder Peter Daniel Aune for se på mulighetene til å etablere et slikt mottak. – Vi er snart i mål og tar sikte på å gjennomføre grunnopplæring av leger og sykepleiere ved Sykehuset Levanger, samt leger fra den interkommunale legevakten i Levanger. Politiet vil også være deltaker i opplæringen og en samarbeidspartner når vi etablerer tilbudet. Går alt som planlagt, åpner vi mottaket 1. november, opplyser Aune.

Kjøper tjenester

Sentrale myndigheter har bevilget 750.000 kroner til Levanger til selve prosjektet og etableringen av mottaket. Sosial- og helsedirektoratet har signalisert ytterligere statlig støtte til kompetanseheving, men Aune mener det legges opp til at kommunene selv må ta ansvaret for driftsutgiftene. Den årlige kostnaden er beregnet til 600.000 kroner, som må fordeles mellom de 24 kommunene i Nord-Trøndelag. Ordningen foreslås administrert av Levanger kommune, men alle tjenester vil bli kjøpt av Sykehuset Levanger. I utgangspunktet ønsker man å inngå avtale med åtte legespesialister og åtte spesialsykepleiere; i hovedsak fra gynekologisk avdeling. Det åpnes også for at kommuneleger ved den interkommunale legevakten i Levanger kan delta i ordningen.

Fast ressursstab

Meningen er å utarbeide turnuser slik at en sykepleier kan trekkes ut av ordinær drift umiddelbart når det meldes om ny pasient ved overgrepsmottaket. Det vil også være samme sykepleier som følger pasienten videre. For legene er det satt en responstid på to timer. Ønsket er at det skal utvikles en fast ressursstab som på en profesjonell, trygg og god måte tar hånd om overgrepspasienter fra første sekund. På bakgrunn av erfaringstall og statistikk regner prosjektgruppen med 15 pasienter per år. Det første tilbudet til voldtektsutsatte ble åpnet ved Oslo legevakt i 1986. I løpet av 1990-årene ble det etablert lignende tilbud flere steder i Norge, enten ved legevakt eller gynekologiske avdelinger. Fra politisk og faglig hold har det i en årrekke vært arbeidet for å styrke kompetansen og skape gode behandlingstilbud for personer utsatt for vold og overgrep. Det er i alt satt av ti mill. kroner for å få til minimum ett overgrepsmottak i hvert fylke.