Flaggermus stopper ny veg

En sjelden skjeggflaggermus stopper oppretting av Rv. 755 i Leksvik. Nå kan det bli aktuelt å flytte den gamle skolebygningen som flaggermusa har slått seg ned i.
Nyheter

Utbedring av Rv. 755 på strekningen mellom Leksvik og Vanvikan er en del av Fosenvegene AS sitt bompengeprosjekt «Ei tim te by’n». Utbedringen av vegstrekningen er kostnadsberegnet til 83 millioner kroner. Planarbeidet utføres av Statens vegvesen.

Det var i forbindelse med høringsrunden at vegvesenet ble gjort oppmerksom på at den sjeldne flaggermusa hadde tilhold i en bygning som opprinnelig var planlagt revet for å sikre forbikjøringssikt. Ekspertene har konkludert at bygningen kan flyttes noen meter uten at flaggermusene flytter ut. Trolig blir dette resultatet.

TRØNDER-AVISA DEBATT: Er det riktig å flytte huset, eller er dette sløsing med penger?

Gammel bygning

Bygningen som skulle bli grendeskole på Hoven ble flyttet fra Hindrem i 1899. På Hindrem fungerte bygningen som et enkelt overnattingssted ved Hindrem kirke. Det er ukjent nøyaktig hvor gammel bygningen er.

Kulturkonsulent Asbjørn Steen i Leksvik, som selv er fra grenda, har et spesielt forhold til bygningen ettersom han var en del av det siste kullet som gikk på skolen i skoleåret 1954–1955. Bestemoren til Steen var for øvrig i det første kullet ved skolen, i skoleåret 1899–1900.

Om det var flaggermus på loftet allerede den gang, har ikke Steen oversikt over, men han sier at det har vært godt kjent i lokalmiljøet i flere år at flaggermus har hatt tilhold i bygningen. Fagfolk antyder at flaggermus har hatt tilhold i bygningen helt siden 1960-tallet.

– For folk flest er jo en flaggermus en flaggermus. Det kom derfor som en overraskelse da det ble kjent at det var observert en sjelden art i bygningen.

Verneverdig skolestue

Steen har god tro på at det skal lykkes å flytte bygningen, både av hensyn til skjeggflaggermusen og den gamle skolebygningen.

– Signaler fra vernemyndighetene tyder også på at bygningen er verneverdig ettersom det i dag er svært få slike skolestuer som har stått uendret siden de opphørte å eksistere som skolestue.

Hovsskolen har gjennom mange år vært brukt som grendehus. Bortsett fra et lite tilbygg som huser ny inngang med toalett er det ikke gjort bygningsmessige endringer på bygget. De siste årene har huset stått ubrukt. Det siste som har skjedd er at også strømmen er slått av etter at styret for huset ikke lenger hadde midler til å betale strømmen.

På rødlista

Ifølge planprosjektleder Marit Arnekleiv Danielsen i Statens vegvesen er det funnet tre sorter flaggermus i huset – den vanlige Nordflaggermusa, den litt sjelderne Brandtflaggermusa og den sjeldne Skjeggflaggermusa. Den siste befinne seg på Direktoratet for naturforvaltning sin rødliste over truede arter. På rødlista er arten betegnet som «nær truet».

Leif Gjerde og Knut Åge Storstad i Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus opplyser at Trøndelag utgjør nordgrensen Skjeggflaggermus. Få funn er gjort i denne regionen, med observasjoner kun fra Snillfjord og Leksvik. Forekomsten i Hovsskolen utgjør derfor nordgrensen for arten, og tilhører en sårbar og marginal bestand.

– Bør bevares

Ekspertene mender derfor at kolonien bør bevares mest mulig intakt og uendret. Riving av bygget frarås på det sterkeste. En flytting på 5–20 meter kan være aktuelt dersom huset kan flyttes uten risiko for skade og kollaps. Ekspertene tilrår også at den gamle kjelleren blir stående og tildekkes med torvtak da kjelleren kan være overvintringssted for flaggermus.

Marit Danielsen sier at det ikke er noen grunn til å lage en større konflikt av dette. På gitte premisser utelukker hun derfor ikke muligheten for at skolebygningen kan flyttes. Kulturkonsult Steen sier at bygningen kan flyttes innenfor den kommunale tomta, forutsatt at vegvesenet bærer kostnadene med bygging av ny grunnmur og selve flyttingen.