Foreslår lisensfelling av fem bjørner

Rovviltnemnda i region seks skal torsdag vurdere kvoten for lisensfelling av bjørn. Sekretariatet foreslår fem, Naturvernforbundet ber om null.
Nyheter

Torsdag har rovviltnemnda i region 6 (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) telefonmøte. Hovedsaken er fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv, men nemnda skal også vurdere kvoten for lisensfelling av bjørn, og gi sin anbefaling på kvotens størrelse til Direktoratet for naturforvaltning, som har myndighet til å fastsette kvoter for lisensfelling.

Sekretariatet, ved sekretær Inge Hafstad for rovviltnemnda i region seks, foreslår en kvote på fem bjørner i områder uten mål om yngling av bjørn.

Jakttiden for lisensfelling av bjørn er fra og med 21. august til og med 15. oktober.

Bestandsmålet ikke nådd

I Nord-Trøndelag har antallet påviste bjørner gått ned fra 45 i 2009 til 43 i 2010 og 34 i 2011. For Sør-Trøndelag er tallene for 2009–2011 henholdsvis 9, 4 og 5, og i Møre og Romsdal har det ikke vært påvist bjørn de tre årene.

Bestandsmålet for bjørn i region seks er per dato ikke nådd. I henhold til en ny modell utarbeidet av det skandinaviske bjørneprosjektet er det beregnet at det ble født to kull i regionen i fjor. Det ble da påvist elleve binner i Nord-Trøndelag og én i Sør-Trøndelag.

Naturvernforbundet skeptisk

I et brev til rovviltnemnda ber Naturvernforbundet om at lisenskvoten på bjørn settes til null.

«Naturvernforbundet er skeptiske til å åpne for lisensjakt nå, siden bestandsmålet for bjørn ikke er nådd og siden det allerede er gjennomført flere fellinger av bjørn i år», skriver leder Lars Haltbrekken.

Hittil i 2012 er to hannbjørner felt i regionen. Den første ble felt i forbindelse med skadefelling i Midtre Gauldal 25. april, mens den andre ble felt i forbindelse med skadefelling i Snåsa 9. juli.

– Kvote bør ikke fastsettes

Haltbrekken skriver videre:

«Bestandsmålene er ikke nådd verken nasjonalt eller i noen av regionene som har ynglingsmål for bjørn. Det er ikke påvist noen positiv bestandsutvikling siden 2009.  Alene på denne bakgrunn er det ikke rom for lisensjakt på bjørn, men dette forsterkes av forvaltningens forståelse av rovviltforlikets pkt. 2.2.4.

I rovviltforlikets pkt. 2.2.4. sies det at i de tilfeller lisensfellingen ikke gir tilfredsstillende resultater, skal forvaltningen ved ekstraordinære tiltak sørge for at resterende kvote blir tatt ut. Dette fratar lisensjakten det meste av karakteren av «jakt». Ordinær jakt har som noen av sine sentrale kjennetegn at metodebruken begrenses, for eksempel at motorkjøretøy ikke benyttes, og at utfallet er usikkert. Det vil si at jaktresultatet varierer med naturlige forhold, hvorav forekomsten av vilt er en av de viktigste. Hvis jaktkvotene forhåndsbestemt skal fylles, om nødvendig med bruk av motorkjøretøy, helikopter, avlivning i hi osv, fratar man dermed også jakten karakter av jakt. Man har dermed forlatt en tidligere uttalt målsetning om bestandsregulering gjennom ordinær jakt.

Naturvernforbundet har med stor beklagelse registrert at det likevel under henvisning til dette ene punktet i forliksdokumentet og under henvisning til manglende resultat av lisensjakt foregående høst, nå gjennomføres avlivning av bjørn om våren. Dette er ikke akseptabelt, og etter Naturvernforbundets oppfatning ikke i samsvar med Norges internasjonale forpliktelser eller naturmangfoldloven, som Stortingets forliksdokument forøvrig innledningsvis også viser til. Når forvaltningen til tross for dette likevel har lagt seg på en slik praksis, må dette tas hensyn til ved fastsettelse av lisenskvotene.

Begrunnelsen for å gjennomføre lisensjakt på bjørn skulle være å «alminneliggjøre» bjørnen som en del av norsk natur. Totaliteten i det forvaltningsregime som nå er etablert for bjørn er imidlertid preget av følgende elementer: Det er etablert svært begrensete ynglesoner i forhold til hva som finnes av naturlig leveområder for bjørn, det gås aktivt inn for å forhindre all etablering av bjørn utenfor ynglesoner, det er svært lav terskel for fellingstillatelser ved oppstått skade i beitesesongen og i tillegg fastsettes det lisenskvoter som forutsettes fylt ved ekstraordinære uttak. Etter Naturvernforbundets mening innebærer dette at norsk forvaltning av bjørn er i dårlig samsvar med konvensjoner og naturmangfoldloven. Alle elementene i dagens forvaltning kan ikke opprettholdes, og lisensjaktkvote bør derfor ikke fastsettes. Nødvendige uttak av bjørn kan i dagens situasjon kun gjennomføres som rene skadefellinger.  Disse må i hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot målsetningen om å bygge opp bestanden av bjørn i Norge mot bestandsmålet. I 2012 er allerede 11 bjørner avlivet, hvilket er et betydelig uttak med den bestandssituasjon man har.»