Rovviltnemnda avviste jervklage

Nemnda i region 6 opprettholder sitt vedtak om at det kan felles 36 jerver under lisensjakta. Naturvernforbundet ville ha en kvote på 15 jerver.

  Foto: h

Nyheter

9. august fattet Rovviltnemnda i region 6 følgende vedtak om lisensfelling på jerv fra 10. september til og med 15. februar:

 • Kvoten settes til totalt 36 jerver
 • Det kan felles inntil 11 tisper
 • I tillegg settes en tillegskvote på 9 dyr (kan være tisper)

Fordeling mellom lisensjaktområdene:

 • Område med mål om yngling i Nord-Trøndelag (øst for E6): Her tillates en kvote på 12 jerver
 • Område uten mål om yngling i N-T samt Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag: 6
 • Område med mål om yngling i S-T: 3
 • Område uten mål om yngling i S-T (bortsett fra Fosenhalvøya): 7
 • Område med mål om yngling i Møre og Romsdal: 1
 • Område uten mål om yngling i MR: 7

Naturvernforbundet klaget

Dette mente Naturvernforbundet var for mye, og klaget på vedtaket. I et brev datert 16. august ønsket de følgende endringer:

 • Kvoten settes til totalt 15 jerver
 • Det kan felles inntil 7 tisper
 • I tillegg settes en tilleggskvote på 6 dyr (3 dyr kan være tisper). Tilleggskvoten kan bare tildeles i Nord-Trøndelag

Naturvernforbundet ønsket følgende fordeling:

 • Område med mål om yngling i N-T (øst for E6): Her tillates en kvote på 9 jerver
 • Område uten mål om yngling i N-T samt Fosenhalvøya: 6
 • Område med mål om yngling i S-T: 0
 • Område uten mål om yngling i S-T (bortsett fra Fosenhalvøya): 0
 • Området med mål om yngling i MR: 0
 • Områder uten mål om yngling i MR: 0

Naturvernforbundet krevde, med unntak av områdene i Nord-Trøndelag, at klagen får oppsettende virkning.

Opprettholder vedtaket

Klagen ble behandlet av Rovviltnemnda på et møte 28. august. Leder Arne Braut og sekretær Inge Hafstad i region 6 skriver følgende:

«Rovviltnemnda kan ikke se at klagen har fremkommet ny kunnskap som tilsier at vedtaket bør omgjøres og opprettholder derfor sitt vedtak datert 9. august 2012 om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 for lisensfellingsperioden 2012/13. Rovviltnemnda i region seks ber med bakgrunn i dette Miljøverndepartementet om å sluttbehandle klagen fra de tre fylkeslagene i Naturvernforbundet.

Klagen gis ikke oppsittende virkning.

Rovviltnemnda henstiller Miljøverndepartementet til rask klagebehandling.»