Vil selge deg pirrende gaver

Noen vil kanskje rødme mer enn andre på julaften i år.

Het kolleksjon: Nå har det kommet en offisiell «Fifty Shades of Grey»-kolleksjon, en samling av sexleketøy utvalgt av blant andre forfatteren E.L. James. På Madam Mims i Steinkjer er kolleksjonen på plass, og driver Susanne van der Weij har stor tro på dette som årets julegave. 

Moro-klumper: Såkalte ben-wa-kuler (vaginakuler) har blitt populære etter sin introduksjon i «Fifty Shades of Grey». 

Nyheter

Produktene fra «Fifty Shades of Grey» er på mar­ke­det. Dette betyr sexleketøy, og kolleksjonen er

alle valgt og god­kjent av for­fat­te­ren selv, E.L. Ja­mes.

Hos Ma­dam Mims i Stein­kjer kom kol­lek­sjo­nen i hus tirs­dag den­ne uken. Le­ke­tøy­ene er hentet fra bokserien.

Her er pis­ker, sil­ke­bånd, blindfolds, hånd­jern, bindeutstyr til sen­gen, va­gi­na­ku­ler, ki­le­fjær og mye mer.

Øken­de et­ter­spør­sel

– Det er in­gen tvil om at dis­se bøke­ne har gått rett hjem hos folk, også nord­trøn­de­re, for­tel­ler Su­san­ne van der Weij, dag­lig le­der i den ero­tis­ke bu­tik­ken i Stein­kjer.

Og det som lig­ger på bor­det er ikke nok: straks får Ma­dam Mims også inn gag-ball, brystvorteklyper og varm voks, og selv­sagt det grå slip­set som bru­kes av bo­kens mann­li­ge ho­ved­rol­le, Chris­ti­an Grey.

Su­san­ne har tro på at den nye kol­lek­sjo­nen vil bli godt mot­tatt, og i takt med at bøke­ne har blitt mer po­pu­lære, har et­ter­spør­se­len et­ter mer kin­ky le­ke­tøy også økt.

– Vi har mer­ket det godt. Spe­si­elt har vi solgt man­ge hånd­jern i høst, pis­ker, og dis­se ku­le­ne, sier hun og hol­der fram ben-wa-ku­le­ne (va­gi­na­ku­ler). Det er to ku­ler i egg­fa­song som i den før­s­te bo­ken in­tro­du­se­res for den kvin­ne­li­ge ho­ved­rol­le­in­ne­ha­ve­ren, Ana Steel.

Pif­fer opp sex­en

Selv om kvin­ner har lagt bøke­ne for elsk, er det også en del som har kri­ti­sert den­ne flør­ten med BDSM. Selv me­ner van der Weij at «Fifty Shades» er en re­la­tivt mild form for hus­mor­por­no.

– Det­te er nok­så mildt, sy­nes jeg. Men det er en slags inn­føring i hva BDSM er, og det er noe som ty­de­lig pir­rer folk. Boka bi­drar til å gjøre det­te mer til­gjen­ge­lig og all­ment.

Man­ge blir mer og mer nys­gjer­rig på hva det­te hand­ler om, og sånn sett er boka en fin måte å lære litt. For man­ge kan det være en fin måte å pif­fe opp sex­li­vet litt på, sier hun.

Selv om «Fifty Shades»-bøke­ne har top­pet salgs­lis­te­ne de sis­te måne­de­ne, er det nok en opp­lagt vin­ner un­der man­ge ju­le­trær også. Og for alle dem som har kom­met seg gjen­nom bøke­ne, kan den­ne kol­lek­sjo­nen være en al­ter­na­tiv ju­le­gle­de.

Også hos kondomeriet.no sel­ger kol­lek­sjo­nen så det su­ser.

– Vi har solgt enormt mye av dis­se le­ke­tøy­ene både på nett og i bu­tikk. Folk har vir­ke­lig latt seg in­spi­re­re av tri­lo­gi­en. Det fine med dis­se er at de har høy kva­li­tet, og er for­holds­vis ri­me­lig. De hand­les av både kvin­ner og menn og kom­mer helt sik­kert til å lig­ge un­der ju­le­trær i fle­re hjem i år, spår pres­se­an­svar­lig Ma­ria K. Eb­be­stad.

I lørdagens Pluss-magasin kan du lese mer om Su­san­ne van der Weij.