(Trønderdebatt)

Den nye enorme motorveien for containertrafikk er allerede bygget. Den ligger klar for bruk. Den går fra havn til havn, og venter bare på å bli førstevalget for store vareeiere og produksjonsbedrifter. Vi må bare bestemme oss for det og legge bedre til rette.

Det blir flere fulle containere i fremtiden. Veldig mange flere. Paller med teknisk utstyr, kasser med fisk, og esker fra nettbutikken. Enten lar vi det bli mye trangere på veiene, bruker svimlende mye penger på jernbane, eller så lar vi havet være den nye vedlikeholdsfrie motorveien for frakt av gods. Det siste kan bli den billigste, mest klimavennlige, og tryggeste løsningen for oss alle.

For de neste 30 årene har regjeringen regnet ut at vi vil få 50.000 flere lastebiler på veiene, hver eneste dag. Femti tusen, ut til Gartland, over Fosen, ned til Orkanger, gjennom rundkjøringene på Steinkjer, opp til Røros osv. Da sier det seg selv at vi trenger en bedre fordeling av containere både til jernbane og til sjøtransport, og gire opp for å nå målene om godsoverføring som vi alle ønsker.

Infrastruktur for økt sjøtransport er mange steder allerede klar og kystveien er ferdig saltet, i motsetning til jernbanen som knapt nok er i stand til å håndtere persontrafikken i deler av landet. Vi har sett svimlende overslag på hva det vil koste å oppruste jernbanen til å ta en større andel av godstransporten. Den nasjonale godsanalysen fra 2015 konkluderte med at man med kraftige virkemidler kunne se for seg at 5-7 millioner tonn var mulig å overføre fra veg til sjø og bane innen 2050. Dette er en så forsvinnende liten andel av forventet vekst på 270 millioner tonn, at man må se investeringene i riktig lys og bruke skattepengene smartest mulig.

Storparten av gods inn til Norge fraktes allerede på båt og fordeles ut fra terminaler på Østlandet med lastebil og jernbane. Også en stor andel av de volumstore og tunge bulktransportene i Norge fraktes allerede på båt. Containervarene på lastebil har imidlertid et stort overføringspotensial, men da må fleksibiliteten bli bedre og vilkårene mer konkurransedyktig for bedriftene som bestiller transport.

Les også

Sjøtransport i Trøndelag må prioriteres!

En kan jo si at laks hører hjemme i vann, også når den transporteres slaktet. Havnesamarbeid i Midt-Norge har gitt resultater i et prosjekt der oppdrettsnæring, rederier og store vareeiere sammen flytter gods fra vei til sjø. En skreddersydd løsning for å frakte fersk laks til Kontinentet må finne annet gods sørfra til Trøndelag for å bli lønnsom. Dette prosjektet gir rom for lokale og regionale løsninger der norske transportører har et fortrinn, og det gir mer kortkjørt gods fra havnene langs hele kysten for en dør til dørløsning. Det store engasjementet viser et ønske om grønn omstilling og tryggere veier for deg og meg, og vi er imponert over det som nå skjer med støtte fra de tre fylkeskommunene Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

I Midt-Norge har politikerne fått øynene opp for at oppdrettslaksen er nøkkelen til å fjerne tusenvis av sørgående laksetrailere og nordgående godsbiler fra veiene. Men det er regjering og storting som sitter på virkemidlene til virkelig å redusere klimautslipp, øke trafikksikkerheten på veiene og nå sine egne mål om godsoverføring.

Derfor har både vi i NLF og NHO Trøndelag et håp for årets statsbudsjett:

For å oppnå økt godsoverføring til sjø har Kystverket tre treffsikre ordninger som Stortinget bør merke seg foran Statsbudsjettsforhandlingene:

  • Investering i effektiviseringstiltak, som vegutbedring ned til havn, økt aksellast for tyngre lastebiler, drivstofftilgang, digitalisering av måling og kontroller på havn som frigir kapasitet osv
  • Midlertidig incentivordning for godsoverføring som kan bidra til å ta ned risikoen for rederier som starter opp nye fraktruter frem til godsbalansen er på plass
  • Støtte til havnesamarbeid, som vi allerede ser resultater av i Midt-Norge, der prosjekter med laksetransport på sjø er i gang

Landet trenger både bedre veger og mer jernbaneutbygging, men for å kunne håndterer godsveksten fremover og bruke skattepengene smartest mulig tror vi på økt samarbeid mellom samferdselsetatene. Økt tilrettelegging for mer gods til sjøs vil gi bedre vareflyt, ha store klimabesparelser, og gjøre trøndersk næringsliv enda litt mer konkurransedyktig. For å si det nærmest klisjefylt:

La oss bane vei for havnene!