(Trønderdebatt)

Årsregnskapet for Steinkjer kommune viser et netto driftsresultat på 86,8 millioner kroner. Dette viser først og fremst at det gjøres en helt formidabel jobb blant kommunens ansatte og ledelse. I en presset økonomi og gjennom helt ekstraordinære omstendigheter klarer man likevel å levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Samtidig viser det at kommunen igjen har undervurdert egne inntekter når det lages budsjetter. Det motsatte ville selvsagt vært verre, men når dette skjer år etter år er det grunn til å stille spørsmål ved om man ikke heller burde økt driftsbudsjettene og gitt etatene større handlingsrom. Den debatten får vi ta en annen gang.

I kommunestyremøtet i slutten av mai får politikerne igjen muligheten til å fordele fjorårets overskudd på gode formål. Dette har blitt en tradisjon de seneste årene. Og akkurat som i budsjettprosessen før jul kommer Arbeiderpartiet også denne gangen til å kjempe for bevilgninger til kommunens viktigste ressurs, nemlig folk. De folka som gjør sitt beste hver dag, de som bruker fritida si på frivillighet, de som passer nabobarna, de som gir våre eldre omsorg og de som har nok med å komme seg opp av senga. Det er de vi skal investere i.

For vi må tørre å erkjenne at vi har utfordringer i Steinkjer. Vi har den høyeste barnefattigdommen blant de trønderske byene og utviklingen er negativ. Antallet mennesker utenfor skole- og arbeidsliv er altfor høyt og innbyggertallet er dalende. Disse utfordringene kan ikke møtes med ostehøvelkutt. Skal man spare penger må man først tørre å bruke penger. Derfor er den vedtatte inkluderingsstrategien viktig. Arbeiderpartiet vil sette av penger til prosjekter og investeringer slik at vi lykkes med den.

Det må investeres i laget rundt barna slik at færre faller utenfor og blir en utgiftspost på kommunebudsjettet i stedet for en bidragsyter. Vi vil dekke etterslepet på skolemateriell for å bedre læringsmiljøet, lærernes mulighet til å formidle kunnskap og elevenes mulighet til å lykkes på skolen. Det må settes av midler til næringsutvikling og bygdeutvikling slik at Steinkjer blir et sted folk flytter til og ikke fra og vi må støtte opp om frivilligheten som hvert år bidrar med millionvis av usynlige kroner i kommunekassa.

I et usikkert verdensbilde og med stigende rente må deler av overskuddet naturligvis forbli på disposisjonsfondet eller benyttes til nedbetaling av gjeld. Men overskudd i denne størrelsesorden muliggjør gode og viktige tiltak innenfor mange områder. Arbeiderpartiet har sin tiltaksliste klar og kaster opp ballen.

Vi håper og tror at det finnes flere i kommunestyret som har lyst til å ta den imot, til det beste for kommunens innbyggere og ansatte.